NABOŻEŃSTWA DOMOWE NA WIELKI TYDZIEŃ

  • Drukuj

MODLITWA W RODZINIE W WIELKĄ ŚRODĘ

Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na  stole kładziemy krzyż, egzemplarz Pisma Świętego, jedną świecę.  Nabożeństwo prowadzi ojciec rodziny lub inna starsza osoba. P Prowadzący. „W” – pozostali członkowie wspólnoty.

1. Słuchanie i rozważanie Słowa. Wszyscy stoją wokół stołu

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Światło Chrystusa (zapalenie świecy)
W: Bogu niech będą dzięki

P: Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). Wierzymy, że jesteś tu teraz pośród nas. Jesteś też obecny w swoim słowie. Daj nam światło i moc Ducha Świętego, abyśmy otworzyli nasze serca na Bożą łaskę i poznali prawdę o naszym życiu. Boże przykazania są wymagające. Nie zawsze mamy siłę i dobrą wolę, aby je wypełniać. Pan Bóg wzywa nas do nawrócenia czyli wewnętrznej przemiany i odnowy naszego życia. Tylko On może odmienić nasze serca.  Prośmy więc. Chwila milczenia. Najlepszy nasz Ojcze. Ty powiedziałeś, ze nie pragniesz śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia i zapewniłeś, ze choćby grzechy były czerwone, jak śnieg wybieleją. Spraw, abyśmy szczerze wracali do Ciebie przez żal i mocną wolę poprawy. W obecnej sytuacji nie możemy wyznać naszych grzechów w Sakramencie Pokuty. Tym bardziej chcemy okazać Ci wdzięczność, że przyjmujesz nasza skruchę i żal za popełnione grzechy z mocnym postanowieniem ich poprawy i wyznania przed kapłanem w Sakramencie Miłosierdzia przy najbliższej okazji.

2. Czytanie z drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5,17 – 21).

3. Rachunek sumienia

P: Grzech jest przekroczeniem przykazań Bożych lub kościelnych. Jest odwróceniem się od Pana Boga. Jest odwróceniem się od społeczności Kościoła. Jest krzywdą wyrządzona sobie samemu. Święty Paweł wzywa nas, abyśmy pojednali się z Bogiem. Pojednanie to najpierw uznanie swojej grzeszności i przypomnienie sobie grzechów. W chwili ciszy i refleksji przypomnijmy sobie swoje grzechy. (Możemy korzystać z książeczek do nabożeństwa)

Stańmy w pokorze przed Bogiem, naszym Ojcem. Wyznajmy nasz żal za popełnione grzechy.

W:  Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

P: Mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny: „Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi”. I zapewniał też: „W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego. Nad każdym dziełem rąk Moich jest utwierdzone miłosierdzie Moje. Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego”. Odmówmy zatem Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

P: „Miłosierni miłosierdzia dostąpią”. Bądźmy więc i my miłosierni i zgodnie z poleceniem Chrystusa przebaczmy sobie nawzajem wszystko czym mogliśmy zranić siebie nawzajem i naszych bliźnich. Przepraszam. Przebaczam i proszę o przebaczenie. (Przekazujemy sobie znak przebaczenia)

P: A teraz błagajmy wspólnie Boga Ojca, aby darował nam nasze grzechy:

W: Ojcze nasz ….

P: Panie Boże nasz i Ojcze. Dziękujemy Ci za te chwile modlitwy i przebaczenia. Pomagaj nam wytrwać w naszych dobrych postanowieniach. Prosimy o łaskę dobrej spowiedzi sakramentalnej w najbliższym czasie. Spraw, abyśmy szczerze się wyspowiadali i z radością przyjęli dar Twojego Odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA W RODZINIE W WIELKI CZWARTEK

Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na  stole kładziemy krzyż, egzemplarz Pisma Świętego, jedną świecę.  Nabożeństwo prowadzi ojciec rodziny lub inna starsza osoba. P Prowadzący. „W” – pozostali członkowie wspólnoty.

1. Słuchanie i rozważanie Słowa. Wszyscy stoją wokół stołu

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Światło Chrystusa (zapalenie świecy)
W: Bogu niech będą dzięki

P: Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). Wierzymy, że jesteś tu teraz pośród nas. Jesteś też obecny w swoim słowie. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjęli Twoją Ewangelię i kierowali się nią w codzienności.

Ojcze nasz …

P: Usiądźmy. Gromadzimy się w ten wieczór Wielkiego Czwartku, by razem z całym Kościołem obchodzić pamiątkę tego dnia, w którym nasz Pan Jezus zasiadł ze swoimi uczniami do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to umył apostołom nogi, zostawiając nam przykład miłości wzajemnej i ustanowił dla nas sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Z wdzięcznością za te dary wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii św. Jana, który opisuje to wydarzenie.

Wyznaczona osoba czyta z Biblii fragment Ewangelii św. Jana (J 13, 1-15)

P: Teraz posłuchajmy rozważania papieża Franciszka:

Wysłuchaliśmy tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to gest pożegnania, jest jakby dziedzictwem, które nam zostawia. On jest Bogiem, a stał się sługą, naszym służącym. I takie jest to dziedzictwo: również wy macie być sługami dla siebie nawzajem. A On poszedł tą drogą z miłości: także wy macie miłować się wzajemnie i służyć sobie w miłości. Oto spuścizna, którą pozostawił nam Jezus. I ten gest umycia nóg ma wymowę symboliczną – wykonywali go niewolnicy, słudzy współbiesiadnikom, ludziom, którzy zasiadali do obiadu czy kolacji, gdyż wszystkie drogi były wówczas ziemne, toteż gdy ludzie przychodzili do domu, trzeba było je umyć. I Jezus wykonuje gest, robi coś, co było zadaniem niewolnika, sługi i to pozostawia nam jako swoją spuściznę. My mamy być sługami dla siebie nawzajem. (Franciszek, fragment homilii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 17.04.2014 r.)

2. Modlitwa powszechna

P: Powstańmy. Odpowiadając na wysłuchane przed chwilą Boże Słowo módlmy się do naszego Ojca w niebie:

P: Modlimy się za Twój Kościół Panie nasz Boże. Niech w tym trudnym czasie będzie dla świata znakiem jedności i miłości. Ciebie prosimy … W: Wysłuchaj nas Panie

P: Modlimy się Panie Boże za papieża Franciszka, biskupów, szczególnie biskupa Andrzeja, naszych księży. Niech cieszą się Twoją bliskością i życzliwością ludzi. Ciebie prosimy … W: Wysłuchaj nas Panie

P: Modlimy się Panie Boże za chorych, zarażonych koronawirusem oraz wszystkich, którzy im pomagają i leczą. Błogosław ich, przywróć im pokój serca i zdrowie. Ciebie prosimy … W: Wysłuchaj nas Panie

P: Modlimy się Panie Boże za wszystkich młodych. Niech odważnie idą za Tobą i otwartym sercem odpowiadają na powołanie, szczególnie do kapłaństwa. Ciebie prosimy … W: Wysłuchaj nas Panie

P: Modlimy się Panie Boże za wszystkich zmarłych, także na skutek epidemii. Niech oglądają Twoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy … W: Wysłuchaj nas Panie

P: Modlimy się Panie Boże za nas samych. Daj nam swego Ducha, byśmy wzajemnie się miłowalitak, jak Ty nas umiłowałeś. Ciebie prosimy …W: Wysłuchaj nas Panie

P: Wysłuchaj Ojcze naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen

P: A teraz przeprośmy Pana Boga za wszelkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania dobrego.

W: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej Miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

P: Na znak wzajemnego przebaczenia sobie wzajemnych urazów, które były między nami, przekażmy sobie znak pokoju. Przekazujemy sobie w rodzinie znak pokoju

3. Przyjęcie duchowo Komunii Św.

P: Ponieważ nie możemy być dzisiaj na Mszy Św. i przyjąć Jezusa pod postacią chleba, dlatego przyjmiemy Go teraz duchowo. Św. Teresa od Jezusa pisała: Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we Mszy Św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. Na znak naszej adoracji uklęknijmy.

P: Otwórzmy swoje serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym Sakramencie. Wołajmy wspólnie:

W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata obdarz nas pokojem

P: Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. (Chwila ciszy)

P: Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.

Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

P: Powstańmy i dziękujmy Panu Bogu. Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Panie

P: Dziękujemy Ci, Panie, że w Eucharystii zawsze jesteś z nami. W: Dziękujemy Ci, Panie

P: Dziękujemy Ci, Panie, że jest w nas tęsknota za pełnym uczestnictwem we Mszy Św.

P: Dziękujemy Ci, Panie za kapłanów, którzy sprawują dla nas sakramenty i głoszą Twoje słowo

P: Dziękujemy Ci, Panie za sakrament małżeństwa, naszą rodzinę, wspólnotę

P: Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam siłę do przetrwania tych trudnych dni

P: Dziękujemy Ci, Panie za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich, którzy teraz służą chorym

P: Powierzmy się opiece Maryi naszej Matki: Zdrowaś Maryjo …

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Każdy na sobie czyni znak krzyża, rodzice mogą teraz pobłogosławić swoje dzieci robiąc im na czole krzyżyk

MODLITWA W RODZINIE W WIELKI PIĄTEK 

Gromadzimy się przy stole nakrytym białym obrusem. Na stole krzyż, Pismo Święte i zapalona świeca. Każdy z uczestników może przynieść też swój krzyżyk (może być ze ściany swojego pokoju, z bierzmowania, z łańcuszka). P – prowadzący, W – pozostali członkowie wspólnoty

1.    Wszyscy stoimy wokół stołu

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

P: Dziś jest Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Rozpocznijmy naszą modlitwę aktem żalu. Uznajmy naszą obojętność na miłość Boga, przeprośmy za nasze grzechy, przez które krzyżowaliśmy Chrystusa obecnego w naszym życiu. Prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata: 

P: Panie, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Ojcem, zmiłuj się na nami 

W: Zmiłuj się na nami. 

P: Chryste, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. 

W: Zmiłuj się nad nami. 

P: Panie, który poprzez swoją mękę i śmierć dałeś nam nowe życie, zmiłuj się nad nami 

W: Zmiłuj się nad nami 

P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen 

P: Usiądźmy. Z uwagą wysłuchajmy fragmentu Ewangelii św. Marka, opisującej śmierć Jezusa na krzyżu 

Wyznaczona osoba czyta z Biblii fragment Ewangelii św. Marka – Mk 15, 1-47 

Po odczytanej Ewangelii możemy zaśpiewać pieśń o krzyżu np.: „Krzyżu Chrystusa” 

P: Teraz posłuchajmy rozważania Ojca Świętego Franciszka: 

Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności: „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). 

Święty Paweł stwierdził, że żyje, powierzając się tej miłości, która dała mu wszystko: „Obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Ten Chrystus, który zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego daru z siebie nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, przylgnij do Niego, daj się zbawić, ponieważ ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. A jeśli grzeszyszi odchodzisz, On cię podnosi na nowo mocą swego krzyża. Nigdy nie zapominaj, że On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. 

Jego przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić, musimy je tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością, że jesteśmy tak kochani, zanim mogliśmy to sobie wyobrazić: „Bóg sam pierwszy nas umiłował”(1 J 4, 19). 

(Franciszek,Christus vivit, p.118,119,121.) 

Możemy zostawić chwilę ciszy na indywidualną refleksję nad usłyszanym słowem 

2.Modlitwa powszechna 

P: Powstańmy. Chrystus oddał życie za każdego człowieka, bez wyjątku. Złączeni z Nim prośmy Ojca niebieskiego o miłosierdzie dla nas i wszystkich ludzi. Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze się za cały Kościół święty, aby wszystkim ludziom głosił Twoje zbawienie i trwał w wyznawaniu prawdziwej wiary. 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze się za naszego papieża Franciszka, biskupa Romana, wszystkich biskupów i kapłanów, aby posłuszni Duchowi Świętemu z radością głosili Ewangelię 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za katechumenów, którzy przyjmą sakrament chrztu św., aby otworzyli swoje serca na dar wiary. 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za wyznawców Chrystusa z różnych Kościołów, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni w jednej wierze i wzajemnej miłości 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za Żydów – naród wybrany, aby wierny przymierzu z Tobą osiągnął pełnię odkupienia 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za niewierzących, aby postępowali za tym, co dobre i tak pozwolili się odnaleźć przez Twoją miłość 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za rządzących państwami, daj im Twoją mądrość, aby troszczyli się o prawdziwy pokój i bezpieczeństwo 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za wszystkich strapionych, cierpiących i tych, którzy im służą. Oddal epidemię koronawirusa, przywróć zdrowie chorym, odwagę zalęknionym, wybaw świat od głodu, klęsk żywiołowych i napełnij wszystkich Twoim pokojem 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za konających oraz zmarłych, szczególnie na skutek epidemii, obdarz ich radością nieba i pociesz osierocone rodziny 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz ... 

3.Przyjęcie duchowo Komunii Św. i adoracja krzyża 

P: Chcemy teraz przyjąć Ciebie Jezu w Komunii Św. duchowej. Uklęknijmy. Weźmy do rąk przyniesione krzyże. Wpatrując się w krzyż módlmy się wspólnie:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, 

Krwi Chrystusowa, napój mnie. 

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 

W ranach swoich ukryj mnie. 

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 

Od złego ducha broń mnie. 

W godzinę śmierci wezwij mnie. 

I każ mi przyjść do siebie, 

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 

Na wieki wieków. Amen. 

P: Z wiarą ucałujmy krzyż Chrystusa i trwajmy chwilę w ciszy, jak po przyjęciu Komunii Św. 

P: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (3 razy) 

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami 

P: Powstańmy.Zwróćmy się teraz do Maryi, którą Jezus dał nam na krzyżu jako naszą Matkę. Oddajmy Jej pod opiekę naszą rodzinę oraz wszystkich dotkniętych epidemią. 

Pod Twoją obronę uciekamy się ... 

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen 

Rodzice mogą teraz swoim dzieciom uczynić na czole znak krzyża jako błogosławieństwo 

MODLITWA W RODZINIE W WIELKĄ SOBOTĘ

Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na stole krzyż, egzemplarz Pisma Świętego, świeca oraz baranek wielkanocny. Można też postawić kwiaty. Każdy też przynosi małą świecę, którą w odpowiednim momencie odpali od świecy ze stołu.

1. Wszyscy stoimy wokół stołu

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
P: Światło Chrystusa Zmartwychwstałego
(zapalenie świecy)W: Bogu niech będą dzięki

P: Stojąc, wysłuchajmy z uwagą fragmentu Ewangelii św. Mateusza, który opowiada o spotkaniu kobiet ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Postawa stojąca jest znakiem wolności dziecka Bożego i gotowości głoszenia Ewangelii.

Jedna osoba czyta z Biblii – Mt 28, 1-10. Po Ewangelii można zaśpiewać dowolną pieśń wielkanocną np.: Zwycięzca Śmierci”

P: Usiądźmy i wysłuchajmy rozważania Ojca Świętego Franciszka, który tłumaczy sens zmartwychwstania Jezusa dla naszego życia:

On żyje! Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy wcześniej, nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napełnia nas swoją łaską, Ten, który nas wyzwala, Ten, który nas przemienia, Ten, który nas leczy i umacnia, to Ktoś, kto żyje. To zmartwychwstały Chrystus, pełen życia nadprzyrodzonego, przyodziany w nieskończone światło. Dlatego święty Paweł powiedział: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 17). Jeśli On żyje, to naprawdę może być obecny w twoim życiu, w każdej chwili, aby napełnić je światłem. Tak więc nigdy nie będzie więcej samotności ani opuszczenia. Nawet gdyby wszyscy odeszli, On będzie, tak jak obiecał: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). On napełnia wszystko swoją niewidzialną obecnością i gdziekolwiek pójdziesz, będzie na ciebie czekał. Ponieważ On nie tylko przyszedł, ale przychodzi i będzie przychodził każdego dnia, aby zaprosić cię do pójścia w kierunku coraz to nowego horyzontu. Kontempluj Jezusa szczęśliwego, przepełnionego radością. Raduj się ze swoim Przyjacielem, który zwyciężył. Zabili świętego, sprawiedliwego, niewinnego, ale On zwyciężył. Zło nie ma ostatniego słowa. Także w twoim życiu zło nie będzie miało ostatniego słowa, ponieważ twój Przyjaciel, który cię kocha, chce w tobie zatriumfować. Wybawca twój żyje.

Teraz każdy może się podzielić usłyszanym słowem, powiedzieć co go dotknęło, pocieszyło, zaskoczyło, umocniło. Można jednak zrezygnować ze wspólnego dzielenia się i zostawić chwilę ciszy na indywidualną refleksję

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

P: Chrystus umarł i zmartwychwstał. Poprzez sakrament chrztu my razem z Nim umarliśmy dla życia w grzechu, aby powstać do nowego życia w przyjaźni z Bogiem. To nasi rodzice, kierując się wiarą, zadecydowali o naszym chrzcie. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by odnowić przyrzeczenia chrzcielne, to znaczy świadomie, osobiście i z wdzięcznością przyjąć dar naszego chrztu. Powstańmy, odpalmy nasze świece od świecy na stole.

Trzymając w ręku płonące świece znak Chrystusa Zmartwychwstałego, wyrzeknijmy się zła i wyznajmy wiarę. Odpowiadajmy wszyscy świadomie i wyraźnie na zadawane pytania.

P: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się

P: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby nie być niewolnikiem grzechu?

W: Wyrzekam się

P: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się

P: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, który cię kocha i z miłości dał ci życie?

W: Wierzę

P: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, narodzonego z Maryi Dziewicy, który umarł za Ciebie, zmartwychwstał, jest po prawicy Ojca i towarzyszy Ci na drodze twojego życia?

W: Wierzę
P: Czy wierzysz w Ducha Świętego, który rozlewa miłość Bożą w twoim sercu, ucząc Cię Boga

uznawać za Ojca, a Jezusa za jedynego Pana? W: Wierzę

P: Czy wierzysz w Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

P: Z dziecięcą ufnością prośmy Ojca niebieskiego, byśmy wytrwali w mężnym wyznawaniu wiary i potrafili dzielić się nią z innymi: Ojcze nasz …

3. Przyjęcie duchowo Komunii Św.

P: Przyjmiemy teraz duchowo Komunię św. do naszych serc. Uklęknijmy.
Otwórzmy swoje serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym

Sakramencie. Wołajmy wspólnie:

W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami                                    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami                                          Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem

P: Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. Możemy w ciszy naszego serca mówić teraz: Przyjdź Panie Jezu (chwilka ciszy)

Módlmy się wspólnie:

P: Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

P: Prośmy teraz Pana o ustanie epidemii, zdrowie dla chorych, pokój dla strapionych, siłę dla służb medycznych, życie wieczne dla zmarłych:
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy)

Pod Twoją obronę
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
P: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja
W: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

MODLITWA PRZED ŚNIADANIEM
Przed rozpoczęciem śniadania gospodarz domu powinien zapalić świecę 

P: Zmartwychwstał Pan Prawdziwie, Alleluja!

W: Bogu niech będą dzięki, Alleluja!

P: Posłuchajmy słów Ewangelii według św. Łukasza 24,36-43.

Czytanie z Ewangelii Świętego Łukasza: "A gdy rozmawiali o tym co się stało, Jezus sam stanął pośród nich i rzeki do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich" .

P: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszym gronie rodzinnym, aby uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał!"
Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących i zmarłych. Módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

W: Ojcze nasz...

Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem święconego jajka, które symbolizuje życie. Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

P: Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego Zmartwychwstania, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. Alleluja! Alleluja!

W: Alleluja! Alleluja!

P: Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

MODLITWA PO ŚNIADANIU
1. P: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.  W: Amen.

2.P: Za ten posiłek, za wielkanocną radość i miłość, która nas zespala w tym szczególnym dniu, który nam przyniósł Zmartwychwstały Chrystus, niech będzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków. W: Amen
3.P: Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Niech będzie błogosławione Imię Twoje przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W: Amen. Alleluja!